Immunsystemet – en kamp för överlevnad

Ljudet av människor som hostar och nyser är vanligt förekommande under vinterhalvåret, men årets influensasäsong är dock nästan över. En del av oss har klarat oss undan årets influensa tack vare att vi vaccinerade oss i höstas, medan andra har behövt ta antibiotika för att stödja immunsystemet, kroppens eget försvar mot sjukdomar, lite extra.

Sick couple catch cold. Man and woman sneezing, coughing. People got flu, having runny nose.

Att ha någon form av immunsystem är livsviktigt för vår överlevnad och i stort sett alla kända levande varelser, även växter, har en typ av immunsystem. Immunsystemet försvarar hela tiden kroppen mot sjukdomar, som t.ex. olika infektioner. Det består av ett flertal komponenter. För att förklara hur immunsystemet är uppbyggt kan man dela in det i två delar – det medfödda (ospecifika) immunförsvaret och det adaptiva (specifika) immunförsvaret. För att ytterligare förtydliga detta så arbetar de båda systemen tillsammans som ett gemensamt system, men emedan det medfödda immunförsvaret förblir mer eller mindre oförändrat under livets gång och uppvisar likheter med immunsystemen hos de flesta djur och växter (!), så fortsätter det adaptiva immunförsvaret att utvecklas så länge vi lever. Immunförsvaret är dessutom unikt för varje enskild individ; inte ens tvillingar har exakt likadana immunsystem.

Den genuppsättning vi har och den miljö vi lever i, inklusive vår levnadsstandard, spelar en viktig roll för utvecklingen av vårt immunförsvar. Det finns ingen forskning som stödjer tesen att en viss typ av livsmedel eller kosttillskott kan bidra till att stärka immunförsvaret. I själva verket finns det fler människor världen över som måste inta läkemedel som dämpar immunförsvaret, snarare än stärker det.

Immune system concept as an open white blood cell with a boxing glove emerging as a health care metaphor for fighting disease and infection through the natural defense of the human body.

Det medfödda immunförsvaret består av fysiska barriärer, som t.ex. huden eller tarmväggen, samt av inflammation och celler, huvudsakligen vita blodkroppar. Responsen från det medfödda immunförsvaret är effektiv och snabb, men ospecifik. Det reagerar på samma sätt oavsett bakomliggande orsak till sjukdomen/skadan. De fysiska barriärerna, som t.ex. huden, är hemvist för miljontals bakterier, varav de flesta är ofarliga. Om några av de farligare bakterierna lyckas ta sig in i kroppen kommer detta dock att trigga en inflammatorisk respons, som bland annat leder till en ökning av antalet vita blodkroppar. Den inflammatoriska responsen förklaras mer i detalj senare.

Origin of Cells of immune system. Medical benefit, the study of immunology. Vector design elements.

De vita blodkropparna är livsviktiga komponenter i både det medfödda och det adaptiva immunförsvaret och utvecklas alla från samma typ av stamceller, huvudsakligen i benmärgen

En annan egenskap hos det medfödda immunförsvaret hos de flesta däggdjur är att det kan aktivera det adaptiva immunförsvaret. Det adaptiva immunförsvaret består av lymfocyter, en särskild typ av vita blodkroppar. Det finns två huvudtyper av lymfocyter; T-celler och B-celler. Som tidigare nämnts är immunresponsen från det medfödda immunförsvaret densamma oavsett typ av skada eller infektion. Cellerna i det adaptiva immunförsvaret är dock mer sofistikerade och för varje bakterie eller virus som kommer in i kroppen finns vissa T- och B-celler som agerar som minnesceller. Dessa deltar inte aktivt i bekämpningen av bakterier, utan minns bakterier (genom att känna igen specifika drag i bakteriens eller virusets ytstruktur, så kallade antigener), vilket möjliggör en mer riktad och specifik attack om samma bakterie eller virus skulle komma in i kroppen på nytt. Det är detta immunologiska minne som används i vacciner. Vi injicerar ofarliga varianter av bakterier och virus för att immunsystemet skall kunna komma ihåg dem.

Som tidigare nämnts så samarbetar det medfödda och det adaptiva immunförsvaret hela tiden. Det medfödda immunförsvaret utgör kroppens första försvarslinje och utför mycket av “grovarbetet”, medan det adaptiva immunförsvaret ger en riktad och effektiv respons gentemot alla hot som det tidigare har utsatts för. Ett överaktivt immunsystem eller en överaktiv immunrespons kan vara skadligt för kroppen, vilket t.ex. kan manifestera sig som autoimmuna sjukdomar och allergier. För att få en ökad förståelse för denna process ska vi ta en närmare titt på begreppen inflammation och inflammatorisk respons. Tills dess bör du inte oroa dig alltför mycket över hur starkt ditt immunförsvar är – det fungerar sannolikt alldeles utmärkt.