Vilkår for World Medical Card©

Samtykke til behandling av personopplysninger

Når du bestiller World Medical Card og eventuelt tilleggsproduktene på mobil og på web samtykker du i bruken og tilgjengeliggjøringen av din medisinske informasjon til autorisert medisinsk personell med hensikt å ivareta din egen helsebehandling på følgende betingelser:

1. Etter eget ønske tegner du et medlemskap som innebærer at du inngår en kontrakt med WMC Technologies AS (WMC), Tollbodallmenningen 1b, 5004 BERGEN, Norge, orgnr.: 984653689. Derved gir du WMC fullmakt til å motta og oppbevare dine personlige helseopplysninger og øvrige personlige opplysninger, gitt av deg personlig, eller i samarbeid med din lege, for at WMC skal kunne produsere ditt World Medical Card i kontraktsperioden. De samme opplysningene vil også være tilgjengelig på Internett og eventuelt på din mobil dersom denne tjenesten er inkludert i din avtale.

2. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til WMC. Alle dine personlige helseopplysninger som er overført til WMC sitt datasystem vil kun bli lagret i den tiden kontraktsforholdet varer. Dersom du velger aktivt å avslutte kontraktsforholdet, vil alle dine personlige helseopplysninger bli slettet øyeblikkelig. Dersom du ikke aktivt velger å avslutte kontraktsforholdet blir dataene oppbevart for en periode på seks måneder etter kontraktsutløp før de blir slettet for å kunne gi deg rimelig tid til å gjennomføre fornyelse. Det er frivillig å dele din medisinske profil til pårørende/andre på appen din. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ikke lenger ønsker å ha delt profilen din, må du selv slette tilgang til profilen. WMC kan ikke holdes ansvarlig under noen omstendigheter. All informasjon knyttet til profiltilgang blir ikke slettet av WMC. I det øyeblikket du bestemmer deg for å slette tilgang, skal den samme informasjonen slettes fra systemet vårt.

3. World Medical Center Holding SA, Sveits, representert ved sin CEO, er i henhold til EUs Data Protection Directive 95/46/EC behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. I Norge er WMC, representert ved sin adm.dir., delegert ansvar som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i henhold til den norske personopplysningsloven.

4. For å beskytte dine personopplysninger og hindre dem å komme på avveie, bruker WMC markedsledende sikkerhetsteknologi, både under kommunikasjon, produksjon og lagring. Alle personlige helseopplysninger som mottas i vårt datasystem, lagres i et kryptert format. All adgang til disse opplysningene er strengt begrenset til autorisert personell som har signert taushetserklæringer om ikke å avsløre, kopiere eller bruke noe av disse opplysningene for annet enn tiltenkt bruk. Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjeparter for lagring eller annen behandling, med mindre det er nødvendig for å oppfylle formålet med avtalen.

5. WMC er oppmerksom på at det alltid vil være en risiko for at enhver opplysning, enten den er skriftlig, eller oppbevares i et datasystem, eller sendes / kommuniseres, kan bli misbrukt eller stjålet. WMC presiserer derfor at vi til enhver tid gjør vårt ytterste for å beskytte opplysningene dine mot urettmessig tilgang samt at vi tilfredsstiller kravene som stilles i personopplysningslovens bestemmelser for informasjonssikkerhet og personvern. Etter hvert som sikkerhetsteknologien utvikler seg vil vi oppgradere våre datasystemer etter behov og eventuelle pålegg. Du velger selv hvem som skal få tilgang til dine personopplysninger. Det er ditt ansvar å beskytte medlems-ID, passord, pinkode og annen informasjon for å hindre uønsket tilgang til opplysninger som er lagret i ditt World Medical Card eller elektronisk, via mobiltelefon eller internett. Ved mistanke om uautorisert tilgang må WMC kontaktes straks. Oppdatert kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.wmc-card.com.

6. I henhold til personopplysningsloven kapitel III, har du til enhver tid rett til innsyn i de registrerte opplysninger, samt rett til å kreve endringer foretatt. Samme lov gir deg også grunnlag for å trekke tilbake det opprinnelige samtykket, på ethvert tidspunkt. Resultatet av en slik tilbaketrekking er at WMC sletter alle de personopplysninger vi har lagret om deg.

Ansvar for uriktige opplysninger og øvrige feil ved tjenesten.

7. All informasjon som presenteres i skriftlige eller elektroniske versjoner av World Medical Card er en ren gjengivelse av medisinske og farmasøytiske opplysninger som du eller din lege har gitt WMC, til informasjonsbruk kun for medisinsk behandlende personell.

8. Ingen informasjon fra WMCs datasystem eller opplysningene i et World Medical Card må brukes som erstatning for konsultasjon hos lege. Personlige helseopplysninger som er lagret i et World Medical Card skal ikke, og kan ikke, erstatte legetjenester eller råd fra medisinsk personell.

9. Din medisinske status endres over tid og opplysningene i ditt World Medical Card kan bli utdatert. Det kan være nødvendig å oppdatere disse ved å fornye ditt World Medical Card. Generelt gjelder at alle medisinske opplysninger som er eldre enn 2 år skal anses som utdatert. Det er ditt ansvar å sikre at dine personlige helseopplysninger i ditt World Medical Card er oppdatert og at du kun bruker det sist utstedte World Medical Card.

10. Hvis du har en kronisk sykdom/diagnose eller bruker faste medikamenter, anbefaler vi at du oppsøker legen når du etablerer dine personlige helseopplysninger, for å sikre at opplysningene i ditt World Medical Card er riktige. WMC anbefaler også at du oppsøker egen lege regelmessig for undersøkelse.

11. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at samtlige opplysninger som du melder inn i ditt World Medical Card er riktige, sanne og oppdaterte. De vil ikke bli verifisert eller endret av WMC, men de medisinske og farmasøytiske opplysningene vil bli kodet i samsvar med internasjonale kodestandarder. Det er derfor ditt ansvar å forsikre deg om at opplysningene du mottar fra WMC i ditt World Medical Card er riktige, sanne og komplette. WMC kan ikke holdes ansvarlig for riktigheten av opplysningene i ditt World Medical Card, eller noen form for bruk av dem. Dersom du er i tvil vedrørende definisjonen av dine diagnoser eller medikamenter anbefaler vi deg å kontakte lege.

12. Du godtar og aksepterer, uten forbehold, at WMC ikke har noe ansvar knyttet til uriktighet eller mangler av enhver art vedrørende dine opplysninger i ditt World Medical Card, da det er ditt og eventuelt din leges ansvar å verifisere riktigheten av disse opplysningene.

13. Du godtar, selv om muligheten for skade har blitt påpekt eller ikke, at WMC ikke under noen omstendighet kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, tap eller følgeskader av noen art, uansett hvordan slike måtte oppstå, i forbindelse med din bruk og oppbevaring av ditt World Medical Card, eller bruk av eller tilgang til de samme opplysningene elektronisk, via mobiltelefon eller internett.

Betaling for World Medical Card.

14. Hvis du betaler elektronisk vil WMC trekke din konto for betalingen for World Medical Card ved din godkjennelse av disse vilkårene. World Medical Card vil bli sendt til din hjemmeadresse i løpet av 2 – 3 uker etter at vi har mottatt dine personlige opplysninger.